Szkolenia

dofinansowane KFS

Jako firma szkoleniowa służymy pomocą przy wypełnianiu wniosków, przygotowaniu programów kursów i ich kalkulacji.
Przeprowadzamy szkolenia z każdego zakresu związanego z branżą gastronomiczną, hotelarską zarówno w Krakowie jak i na terenie całej polski.

Podnoszenie kwalifikacji na szkoleniach dofinansowanych

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

Co należy wiedzieć o dofinansowaniu z Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

  • udział w szkoleniach musi odbywać się z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą (o dofinansowanie występuje pracodawca);
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą ubiegać się o dofinansowanie dla siebie (jako pracodawcy) o ile zatrudniają w swojej firmie przynajmniej jednego pracownika na podstawie umowy o pracę;
  • w wypadku starania się o dofinansowanie udziału w szkoleniu pracownika nie ma znaczenia rodzaj umowy o pracę (np. na czas określony, na zastępstwo), ani jej wymiar (1/2 etatu, 1/8 etatu);
  • wysokość dofinansowania w wypadku mikro przedsiębiorcy wynosi do 100% wartości szkolenia, a dla pozostałych firm 80% wartości szkolenia;
  • maksymalna wysokość dofinansowania (na jednego pracownika) nie może przekroczyć 3 krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia;
  • przedsiębiorca uzyskujący dofinansowanie otrzymuje tzw. pomoc de minimis (wartość pomocy de minimis przyznana jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 200 tys. EUR w ciągu trzech ostatnich lat);
  • szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zwolnione są z podatku VAT.

Pomagamy w podnoszeniu kwalifikacji i zdobyciu dofinansowania 

Pomagamy w podnoszeniu kwalifikacji i zdobyciu dofinansowania 

Pomagamy w podnoszeniu kwalifikacji i zdobyciu dofinansowania 

Pomagamy w podnoszeniu kwalifikacji i zdobyciu dofinansowania 

Pomagamy w podnoszeniu kwalifikacji i zdobyciu dofinansowania 

Pomagamy w podnoszeniu kwalifikacji i zdobyciu dofinansowania 

Dalsze kroki

Dofinansowania udzielają Powiatowe Urzędy Pracy właściwe dla miejsca prowadzenia działalności przedsiębiorcy starającego się o dofinansowanie. Właściwy terytorialnie Urząd Pracy rozpatruje złożone wnioski, podpisuje umowę z przedsiębiorcą i wypłaca dofinansowanie.

Jakie wypełnić dokumenty?

  • każdy Urząd Pracy określa jakie dokumenty należy złożyć, aby uzyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Najczęściej jest to prosty wniosek o dofinansowanie zawierający dane firmy, dane pracowników delegowanych na szkolenie i krótkie uzasadnienie wybranych form wsparcia, a także dokumenty związane z udzieleniem pomocy de minimis. Niektóre UP mogą dodatkowo wymagać programu szkolenia lub bardziej szczegółowych informacji kosztorysowych;
  • dokumenty są do pobrania na stronach internetowych właściwych terytorialnie Urzędów Pracy w zakładce związanej z Krajowym Funduszem Szkoleniowym.

Zamiast ubiegać się o dofinansowanie indywidualnie, możemy Ci pomóc je zdobyć.