ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.1 Konsument może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, z zastrzeżeniem punktu 5.4

1.2 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać dokonane na formularzu stanowiącym Załącznik nr 4 do Regulaminu i przesłane w formie dokumentu załączonego do wiadomości e-mail (ksr@ksr.net.pl) bądź pocztą tradycyjną na adres biura Usługodawcy (ul. Gdyńska 31, 31-323 Kraków).

1.3 W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwróci wszelkie otrzymane płatności w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na rachunek bankowy Konsumenta bądź w inny, ustalony sposób, z zastrzeżeniem punktu 5.4.

1.4  Zawarcie umowy szkolenia w terminie późniejszym niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia Szkolenia stanowi żądanie wykonania usługi w rozumieniu art.15 ust.3 i art.21 ust.2 ustawy z dnia 30maja 2014 r. o prawach konsumenta. W sytuacji odstąpienia od umowy w trakcie trwania szkolenia, poniesione przez Konsumenta płatności zostaną zwrócone w wysokości proporcjonalnie pomniejszonej do zakresu przeprowadzonego szkolenia.

1.5 Nieprzystąpienie Konsumenta do Szkolenia bez uprzedniego odstąpienia od umowy, zgodnie z trybem wskazanym w punkcie 5.2 nie stanowi podstawy do jego roszczeń wobec Usługodawcy.