Regulamin płatności PayU

  • Usługodawca udostępnia Zamawiającemu możliwość dokonania płatności za Zamówienie w formie płatności serwisu PayU.
  • Podmiotem świadczącym usługę płatności na rzecz Zamawiającego jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, posiadającą numer NIP: 779-23-08-495, krajowa instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 z późn. zm.), wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.
  • Warunkiem skorzystania z usługi płatności serwisu PayU jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz regulaminu PayU dostępnego na stronie payu.pl.
  • Zamawiający chcąc skorzystać z możliwości dokonania płatności poprzez serwis PayU powinien wybrać ten rodzaj płatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.
  • Dane dotyczące płatności wykorzystywane są jedynie dla celów realizacji danej transakcji.
  • Usługodawca nie zbiera i nie przetwarza danych dotyczących płatności, w tym w szczególności danych dotyczących rachunku bankowego, logowania do odpowiedniego serwisu i autoryzacji płatności. Usługodawca nie odpowiada również za bezpieczeństwo opisanej powyżej transakcji dokonywanej za pośrednictwem PayU.
  • Usługodawca potwierdza Zamówienie złożone przez Zamawiającego niezwłocznie po przekazaniu przez PayU środków na rachunek bankowy Usługodawcy.
  • Potwierdzenie Zamówienia następuje w formie określonej Regulaminem świadczenia usług KSR.
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie regulacje Regulaminu świadczenia usług KSR.