REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KSR

 

 1. DEFINICJE

1.2 Strona – strona internetowa Usługodawcy: ksr.net.pl,

1.3 Szkolenie – usługa świadczona przez Usługodawcę na podstawie umowy w zakresie działalności gospodarczej Usługodawcy,

1.4 Szkolenie otwarte – Szkolenie organizowane w terminach podanych na Stronie,

1.5 Szkolenie zamknięte – Szkolenie organizowane na zlecenie i potrzeby konkretnego Zamawiającego, regulowane osobną, zawieraną poza niniejszym Regulaminem, umową pomiędzy Usługodawcą i Zamawiającym,

1.6 Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej składająca Zamówienie na Stronie,

1.7 Uczestnik – biorący udział w szkoleniu Zamawiający, będący osobą fizyczną lub osobą fizyczną zgłoszoną przez Zamawiającego, który opłacił Szkolenie i został zarejestrowany na szkolenie przez Usługodawcę,

1.8 Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą Umowę szkolenia niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
(art. 22¹ Kodeksu cywilnego),

1.9 Zamówienie – oświadczenie woli zmierzające do zawarcia Umowy szkolenia
z Usługodawcą złożone za pośrednictwem Strony,

1.10 Zadatek – świadczenie pieniężne w rozumieniu art. 394 kodeksu cywilnego, w razie wykonania umowy ulegające zaliczeniu na poczet świadczenia Zamawiającego,

1.11 Umowa szkolenia – umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest nabycie usługi szkolenia, do której zawarcia dochodzi na zasadach określonych w Regulaminie,

1.12 Regulamin – niniejszy regulamin.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1 PRZEDMIOT USŁUG

2.1.1 Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie warunków i zasad świadczenia przez Usługodawcę usług szkoleniowych w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

2.1.2 Sprzedaż usług odbywa się za pośrednictwem strony poprzez zawarcie umowy na odległość między Usługodawcą i Zamawiającym.

2.1.3 Zamawiający jest zobowiązany do zapoznania się z zapisami Regulaminu i jego załączników.

2.1.4 Do zawarcia umowy dochodzi po przesłaniu przez Zamawiającego Zamówienia, o którym mowa w punkcie 3.1., w momencie zaakceptowania go przez Usługodawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail oraz zaksięgowaniu na rachunku bankowym Usługodawcy zadatku w odpowiedniej wysokości..

2.2 USŁUGODAWCA

2.2.1 Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszego Regulaminu w uzasadnionych przypadkach. O wszelkich zmianach w Regulaminie Zamawiający będzie informowany poprzez informację umieszczoną na Stronie. Zmiany w Regulaminie są wiążące od daty ich opublikowania na Stronie.

2.2.2 Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian, o których mowa w punkcie 2.2.1., realizowane są na podstawie Regulaminu obowiązującego w terminie złożenia Zamówienia.

2.2.3 Usługodawca jest uprawniony do odmowy świadczenia usług Zamawiającym, po uprzednim ostrzeżeniu mailowym, jeśli łamią postanowienia niniejszego Regulaminu lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

2.2.4 Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Strony w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej.

2.2.5 Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Usługodawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Zamawiającego.

 

 1. ZAMÓWIENIA

3.1 ZAPISY NA SZKOLENIA, SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

3.1.1 Przedmiotem zamówienia są Szkolenia Usługodawcy prezentowane na Stronie.

3.1.2 Szkolenia prowadzone są zgodnie z regulaminem szkoleń stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3.1.3 Wszystkie szczegóły dotyczące szkoleń zamieszczone są na Stronie.

3.1.4 Ceny szkoleń zamieszczone na Stronie podawane są w polskich złotych i są cenami brutto.

3.1.5 Usługodawca wprowadza system zniżek i promocji zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego Regulaminu.

3.1.6 Usługodawca umożliwia składanie Zamówień za pośrednictwem Strony poprzez wypełnienie i wysłanie specjalnego formularza zamówienia.

3.1.7 Zgłoszenie na dane Szkolenie jest wiążące dla Zamawiającego od momentu przesłania przez Usługodawcę wiadomości e-mail z potwierdzeniem otrzymania i poprawności danego Zamówienia, na adres email podany przez Zamawiającego w formularzu zgłoszeniowym..

3.1.8 O zakwalifikowaniu się do danego szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń oraz opłacenia udziału zgodnie z punktem 3.3. i Załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3.2 MODYFIKACJA, ANULOWANIE ZŁOŻONEGO ZAMÓWIENIA NA ŻYCZENIE KLIENTA

3.2.1 Modyfikowanie lub anulowanie Zamówienia przez Zamawiającego jest możliwe do 7 dni roboczych przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tym celu Zamawiający obowiązany jest bezzwłocznie po złożeniu pierwotnego Zamówienia skontaktować się z Usługodawcą wysyłając drogą elektroniczną wiadomość e-mail na adres kontakt@ksr.net.pl.

3.2.2 Powyższe nie narusza w żaden sposób praw Konsumentów do odstąpienia od umowy oraz szczegółowych zapisów Załącznika nr 1.

3.2.3 Wszelkie zmiany w zgłoszeniach oraz pytania w przedmiocie organizowanych szkoleń przyjmowane są wyłącznie pisemnie, droga elektroniczną, pod adresem e-mail: kontakt@ksr.net.pl

3.3 PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

3.3.1 Warunkiem zakwalifikowania się do danego Szkolenia jest wniesienie stosownej opłaty zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

 1. REKLAMACJA

4.1 Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 7 dni kalendarzowych od zakończenia szkolenia, w którym brał udział.

4.2 Reklamacja może zostać złożona w następujących formach:

 • elektronicznej poprzez wiadomość e-mail na adres: kontakt@ksr.net.pl

4.3 Termin złożenia reklamacji, o którym mowa w punkcie 4.1 uznaje się za zachowany, gdy Zamawiający nada w terminie przesyłkę listem poleconym (data stempla pocztowego). W pozostałych przypadkach liczy się data wpływu do Usługodawcy (e-mail, złożenie osobiście).

4.4 Reklamację składaną przez Zamawiającego w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Szkolenia należy sporządzić w formie pozwalającej określić:

 • Zamawiającego i/lub Uczestnika,
 • Nazwę, grupę, termin Szkolenia, którego reklamacja dotyczy,
 • Przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację,

4.5 Usługodawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania, a następnie prześle Zamawiającemu odpowiedź drogą pocztową wskazującą na sposób rozstrzygnięcia reklamacji wraz z uzasadnieniem.

4.6 W szczególnie uzasadnionych przypadkach czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu do 30 dni kalendarzowych.

4.7 Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu o którym mowa w punkcie 4.1 lub jeśli będzie ona wynikać z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu.

4.8 Usługodawca przewiduje możliwe formy rekompensaty w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji:

 • Rabat na kolejną usługę
 • Inne – do uzgodnienia z Zamawiającym.

 

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

5.1 Konsument może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, z zastrzeżeniem punktu 5.4

5.2 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać dokonane na formularzu stanowiącym Załącznik nr 4 do Regulaminu i przesłane w formie dokumentu załączonego do wiadomości e-mail (kontakt@ksr.net.pl).

5.3 W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwróci wszelkie otrzymane płatności w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na rachunek bankowy Konsumenta bądź w inny, ustalony sposób, z zastrzeżeniem punktu 5.4.

5.4  Zawarcie umowy szkolenia w terminie późniejszym niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia Szkolenia stanowi żądanie wykonania usługi w rozumieniu art.15 ust.3 i art.21 ust.2 ustawy z dnia 30maja 2014 r. o prawach konsumenta. W sytuacji odstąpienia od umowy w trakcie trwania szkolenia, poniesione przez Konsumenta płatności zostaną zwrócone w wysokości proporcjonalnie pomniejszonej do zakresu przeprowadzonego szkolenia.

5.5 Nieprzystąpienie Konsumenta do Szkolenia bez uprzedniego odstąpienia od umowy, zgodnie z trybem wskazanym w punkcie 5.2 nie stanowi podstawy do jego roszczeń wobec Usługodawcy.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, PRAWO DO WYKORZYSTANIA WIZERUNKU

6.1 Zamawiający wypełniając formularz na Stronie oświadcza, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.

6.2 Wypełniając formularz Zamawiający,  zaznaczając odpowiednie pole, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie ściśle nią określonym.

6.3 Zamawiający posiada wszelkie uprawnienia określone w treści zgody uregulowanej w 6.2, a wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6.4 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia.

6.5 Na stronie są wykorzystywane pliki cookies. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich Zamawiających przy korzystaniu ze strony (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych). Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym (np. komputerze) każdego Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

6.6 Zamawiający wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w zakresie opisanym w Załączniku nr 2.

6.7 W przypadkach, gdy Zamawiający zgłasza do udziału w Szkoleniu Uczestników, zapewnia on, że Uczestnicy Ci wyrażają zgody na działania określone w punktach 6.1, 6.2 oraz 6.6.

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1 W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

7.2 Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie.

7.3 Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Zamawiającemu treści zawieranej umowy następuje poprzez:

 • udostępnienie Regulaminu na zasadach w nim określonych.
 • przesłanie Zamawiającemu wiadomości e-mail z potwierdzeniem zakwalifikowania na szkolenie oraz zaksięgowaniem odpowiedniej płatności.

 

Załącznik nr 1 Regulamin szkoleń KSR

ZAPISY I PŁATNOŚCI:

 1. Warunkiem uczestnictwa w danym kursie jest właściwe wypełnienie odpowiedniego, dostępnego na stronie internetowej, formularza, jego akceptacja przez KSR oraz wpłata zadatku.
 2. Wysokość zadatku uzależniona jest od danego kursu. Kwoty poszczególnych zadatków znajdują się w zakładkach z kursami na stronie www.ksr.net.pl.
 3. Istnieje możliwość płatności ratalnej poprzez formularz na stronie internetowej.
 4. Rezygnacja z udziału w zajęciach do 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu równoznaczna jest ze zwrotem  zadatku lub na życzenie przeniesiona na kolejny termin.
 5. Pozostałą cześć należności za kurs należy wpłacić najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia, gotówką w biurze KSR lub przelewem na konto bankowe.

SZKOLENIA:

 1. W celu zbadania wyjściowego poziomu kompetencji uczestnika oraz osiągniętych rezultatów szkolenia przed rozpoczęciem kursu uczestnik wypełnia PRE-test.
 2. Każdy kurs w KSR kończy się egzaminem teoretycznym, a dodatkowo w wybranych kursach (np. Barman) egzaminem praktycznym.
 3. Wymaganiem dotyczącym udziału w kursach, w których programie pojawia się alkohol jest ukończenie 18 lat.
 4. Zajęcia odbywają się w godzinach od 9:00 do 16:15.
 5. Terminy w jakich odbywają się zajęcia ustalane są przez pracowników administracji KSR i zamieszczane na stronie z dwumiesięcznym wyprzedzeniem w zakładce grafik szkoleń.
 6. Podana w opisie liczba godzin szkoleniowych jest indywidualna dla każdego kursu, podana w zakładkach kursy/szkolenia na stronie www.ksr.net.pl
 7. Za godzinę szkoleniową należy rozumieć 45 minut zajęć.
 8. Podczas kursów sporządzana jest dokumentacja fotograficzna.
 9. Zdjęcia z kursów zamieszczane są w galerii na stronie internetowej i używane w celach promocyjnych/marketingowych na portalach społecznościowych. Uczestnicy wyrażają nieodpłatnie zgodę na ww. działania KSR.
 10. Aby otrzymać certyfikat ukończenia kursu uczestnicy zobowiązani są do pozytywnego zaliczenia egzaminu końcowego, obecności na zajęciach oraz dokonania płatności za kurs
 11. Uczestnik otrzymuje (pod warunkiem faktycznego udziału w kursie, uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminów wewnętrznych oraz uregulowaniu wszystkich płatności) imienny certyfikat lub/i zaświadczenie o ukończeniu kursu.
 12. Certyfikaty wydawane są w języku polskim oraz angielskim.
 13. Na koniec każdego kursu przeprowadzana jest anonimowa ankieta ewaluacyjna, w celu podniesienia jakości szkoleń oraz zweryfikowania kadry dydaktycznej.
 14. Celem wspierania efektów uczenia się organizator zapewnia uczestnikowi Udzielenia konsultacji e-mailowej z zakresu przeprowadzonego szkolenia w terminie do jednego miesiąca od daty zakończenia szkolenia.
 15. Szkolenia otwarte są realizowane zgodnie z opisem przedstawionym na stronie, a szkolenia zamknięte zgodnie z ustaleniami z zamawiającym,
 16. Podczas szkoleń otwartych organizator zapewnia uczestnikowi serwis kawowy (herbata, kawa, woda, słodycze)
 17. Wszelkie produkty wykorzystywane podczas szkoleń oraz przygotowywane z nich potrawy spożywane są przez Zamawiającego/Uczestnika na własną odpowiedzialność.

OBOWIĄZKI STRON:

24. Do obowiązków KSR należy w szczególności:

 • Realizacja szkoleń zgodnie z niniejszym regulaminem,
 • Zapewnienie odpowiednich pomieszczeń do przeprowadzenia szkoleń,
 • Zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej do przeprowadzenia szkoleń

25. Do obowiązków uczestnika/zamawiającego szkolenie należy w szczególności:

 • Dokładne i zgodnie z prawdą wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej,
 • Dokonanie wpłaty zadatku na dany kurs, a następnie najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia pozostałej kwoty,
 • Uczestnictwa w zajęciach przestrzegając punktualności i stosując się do poleceń przedstawicieli KSR i trenerów,

26. Na zajęciach kursanci otrzymują skrypt materiałów szkoleniowych z całym zakresem wiedzy jaka przekazywana jest na kursie.

27. Dostarczane uczestnikom materiały szkoleniowe przechodzą na ich własność z chwilą ich przekazania.

28. Przeniesienie własności egzemplarza materiałów szkoleniowych nie powoduje przeniesienia autorskich praw majątkowych do materiałów szkoleniowych.

29. Treść materiałów szkoleniowych jest chroniona prawami autorskimi zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, a ich reprodukowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, tłumaczenie na języki obce lub jakakolwiek dystrybucja jest zabroniona.

30. Wszelkie materiały, które powstały w trakcie szkolenia i zostały upublicznione przez organizatora szkolenia można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

31. Wszelkie produkty spożywcze wykorzystywane podczas szkoleń oraz przygotowywane z nich potrawy spożywane są przez Zamawiającego/Uczestnika na własną odpowiedzialność.

ZMIANY REALIZACJI SZKOLEŃ

32. KSR zastrzega sobie prawo do:

 • Odwołania lub przesunięcia szkolenia na inny termin w przypadku, gdy liczba zgłoszonych uczestników nie jest wystarczająca do przeprowadzenia szkolenia,
 • Modyfikacji godziny rozpoczęcia i zakończenia szkolenia – z zastrzeżeniem stałej liczby godzin szkolenia,
 • Zmiany trenerów prowadzących szkolenie, na posiadających takie same bądź wyższe kwalifikacje i doświadczenie,
 • Zaproponowania następnego terminu szkolenia, jeżeli liczba zgłoszonych uczestników przekroczy ustaloną przez organizatora maksymalną liczbę uczestników dla danego typu szkolenia,

33. Przy zaistnieniu zdarzenia opisanego w punkcie 30 a-d KSR powiadomi niezwłocznie zamawiającego/uczestnika o takim fakcie na adres poczty elektronicznej podanej w zamówieniu (bądź telefonicznie). Zamawiający/uczestnik ma w takim przypadku prawo do odstąpienia od Umowy, o czym powinien powiadomić KSR drogą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej nie później niż w ciągu 3 dni od otrzymania powiadomienia o zmianie. W takim przypadku KSR zwróci zamawiającemu/uczestnikowi w ciągu 7 dni już zapłacone należności za szkolenie. Zwrot nastąpi na konto uczestnika, które powinno zostać podane w wiadomości o rezygnacji.

34. KSR zastrzega sobie również możliwości zmiany trenerów, terminów, miejsca przeprowadzenia szkoleń w przypadku wystąpienia przyczyn od niej niezależnych (np. awaria prądu, choroba trenera, wypadek, awaria sieci kanalizacyjnej itp.)

35. Ewentualne spory dotyczące realizacji szkoleń przez KSR strony będą starały się rozwiązywać polubownie, w przypadku braku takiej możliwości, właściwym będzie Sąd powszechny miejsca siedziby KSR.

Załącznik nr 2 Regulamin płatności PayU

 • Usługodawca udostępnia Zamawiającemu możliwość dokonania płatności za Zamówienie w formie płatności serwisu PayU.
 • Podmiotem świadczącym usługę płatności na rzecz Zamawiającego jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, posiadającą numer NIP: 779-23-08-495, krajowa instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 z późn. zm.), wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.
 • Warunkiem skorzystania z usługi płatności serwisu PayU jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz regulaminu PayU dostępnego na stronie payu.pl.
 • Zamawiający chcąc skorzystać z możliwości dokonania płatności poprzez serwis PayU powinien wybrać ten rodzaj płatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.
 • Dane dotyczące płatności wykorzystywane są jedynie dla celów realizacji danej transakcji.
 • Usługodawca nie zbiera i nie przetwarza danych dotyczących płatności, w tym w szczególności danych dotyczących rachunku bankowego, logowania do odpowiedniego serwisu i autoryzacji płatności. Usługodawca nie odpowiada również za bezpieczeństwo opisanej powyżej transakcji dokonywanej za pośrednictwem PayU.
 • Usługodawca potwierdza Zamówienie złożone przez Zamawiającego niezwłocznie po przekazaniu przez PayU środków na rachunek bankowy Usługodawcy.
 • Potwierdzenie Zamówienia następuje w formie określonej Regulaminem świadczenia usług KSR.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie regulacje Regulaminu świadczenia usług KSR.

Załącznik nr 3 System zniżek i promocji

PROMOCJE I ZNIŻKI:

 • Przy zapisie 2 osób na ten sam kurs, realizowany w tym samym terminie, otrzymacie zniżkę 10%,*
 • Przy zapisie 3 osób na ten sam kurs, realizowany w tym samym terminie, otrzymacie zniżkę 15%.*

Wystarczy wrzucić do koszyka odpowiednio 2 lub 3 osoby i kliknąć „zaktualizuj koszyk” – zniżka automatycznie zostanie naliczona.

VOUCHER to pomysł na oryginalny prezent, zbliżają się urodziny bliskiej Ci osoby? A może czeka Cię ważna rocznica, albo jubileusz? A może po prostu chcesz komuś sprawić radość?

Proponujemy vouchery w dwóch możliwościach:

 • danej wartości (np. 500 PLN, 1000 PLN, 1500 PLN, etc.) do wykorzystania na dowolny kurs stacjonarny,
 • Na konkretną usługę szkoleniową.

Prosimy o kontakt przez formularz znajdujący się po prawej stronie.

KUPONY RABATOWE:

„FANtastycznie” – odbyłeś już u nas kurs stacjonarny, chcesz zapisać się na kolejny? Chcemy nagrodzić Twoją lojalność. Poinformuj nas kiedy i gdzie uczestniczyłeś w szkoleniu (w uwagach formularza zgłoszeniowego), a otrzymasz zniżkę w wysokości 10%*

Podczas rejestracji na kurs, w formularzu zgłoszeniowym, należy w miejscu „kod kuponu” wpisać odpowiednio nazwę promocji: fantastycznie

„DRINKiKAWA” – zapisując się na 2 szkolenia jednocześnie: kurs barmański I stopnia oraz na kurs baristyczny I stopnia, które realizowane są w tym samym tygodniu, otrzymasz 20% zniżki na kurs baristyczny I stopnia*

Podczas rejestracji na kurs, w formularzu zgłoszeniowym, należy w miejscu „kod kuponu” wpisać odpowiednio nazwę promocji: drinkikawa

„GOTUJiPIECZ” – zapisując się na 2 szkolenia jednocześnie: kurs dla Kucharzy I lub II stopnia oraz na kurs cukierniczy I stopnia, które realizowane są w tym samym tygodniu, otrzymasz 20% zniżki na kurs cukierniczy I stopnia*

Podczas rejestracji na kurs, w formularzu zgłoszeniowym, należy w miejscu „kod kuponu” wpisać odpowiednio nazwę promocji: gotujipiecz

„FLAIR” – po ukończeniu kursu barmańskiego otrzymujesz 20% zniżki na kurs flair (zniżka ważna 6 miesięcy od daty ukończeniu kursu barmańskiego)*

 Podczas rejestracji na kurs, w formularzu zgłoszeniowym, należy w miejscu „kod kuponu” wpisać odpowiednio nazwę promocji: flair

„MANAGER” – po ukończeniu kursu Manager Gastronomii otrzymujesz 25% zniżki na kurs Barmański II stopnia – Manager Baru (zniżka ważna 6 miesięcy od daty ukończeniu kursu Manager Gastronomii)*

Podczas rejestracji na kurs, w formularzu zgłoszeniowym, należy w miejscu „kod kuponu” wpisać odpowiednio nazwę promocji: manager

„Nauczyciel” – jesteś nauczycielem przedmiotu zawodowego o profilu gastronomiczno-hotelarskim, otrzymasz zniżkę na kurs 15%*

Podczas rejestracji na kurs, w formularzu zgłoszeniowym, należy w miejscu „kod kuponu” wpisać odpowiednio nazwę promocji: nauczyciel

Płatność Ratalna – RatyPayU

Istnieje możliwość rozłożenia kursu na raty.  Wyboru tej możliwości dokonuje się klikając odpowiednie pole w formularzu zgłoszeniowym podczas rejestracji na kurs (RatyPayU).

*Zniżki nie łączą się ze sobą.

*Nie zwracamy różnic w cenie w przypadku nie zgłoszenia chęci skorzystania ze zniżki przed lub w momencie zapisu na szkolenie.

*Zniżki nie obowiązują przy zapisach na warsztaty jednodniowe.

*Promocje nie dotyczą przy zapisach przez Urzędy Pracy.

*KSR po weryfikacji wprowadzonego przez Klienta kuponu, zastrzega sobie możliwość jego unieważnienia, w przypadku niespełnienia określonych wymagań dotyczących powyższych zniżek.