REKLAMACJA

1.1 Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 7 dni kalendarzowych od zakończenia szkolenia, w którym brał udział.

1.2 Reklamacja może zostać złożona w następujących formach:

  • elektronicznej poprzez wiadomość e-mail na adres: ksr@ksr.net.pl

1.3 Termin złożenia reklamacji, o którym mowa w punkcie 4.1 uznaje się za zachowany, gdy Zamawiający nada w terminie przesyłkę listem poleconym (data stempla pocztowego). W pozostałych przypadkach liczy się data wpływu do Usługodawcy (e-mail, złożenie osobiście).

1.4 Reklamację składaną przez Zamawiającego w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Szkolenia należy sporządzić w formie pozwalającej określić:

  • Zamawiającego i/lub Uczestnika,
  • Nazwę, grupę, termin Szkolenia, którego reklamacja dotyczy,
  • Przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację,

1.5 Usługodawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania, a następnie prześle Zamawiającemu odpowiedź drogą pocztową wskazującą na sposób rozstrzygnięcia reklamacji wraz z uzasadnieniem.

1.6 W szczególnie uzasadnionych przypadkach czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu do 30 dni kalendarzowych.

1.7 Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu o którym mowa w punkcie 4.1 lub jeśli będzie ona wynikać z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu.

1.8 Usługodawca przewiduje możliwe formy rekompensaty w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji:

  • Rabat na kolejną usługę
  • Inne – do uzgodnienia z Zamawiającym.