1. Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez KSR moich danych osobowych w celu realizacji usługi szkoleniowej zgodnie z zawieraną umową.
2.Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne dla celów realizacji umowy szkoleniowej.
3.Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy określonej w pkt. 2.
4. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH
na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 13 ust. 2 RODO informuję, że:
1.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia realizacji umowy, chyba że co innego wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa;
2.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto posiada Pani/Pan także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
3.Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
4.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia oraz realizacji postanowień umowy;
5.Pani/Pana dane nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych;
6.Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
7.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.